Forretningsbetingelser

Gældende fra d. 1. april 2020

Forretningsbetingelser gældende fra 1. april 2020

Forretningsbetingelserne gælder for alle ydelser, som Berg Revision udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Ydelser

Enhver ydelse, som udføres af Berg Revision er omfattet af nærværende betingelser. Der udarbejdes et aftalebrev årligt eller efter behov, hvori omfanget af vores ydelser afgrænses.

Alle ydelser der leveres af Berg Revision er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring. Berg Revision er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer.

I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan Berg Revision videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

Samarbejde

Parterne skal holde hinanden underrettet om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af ydelsen.

Kunden er forpligtet til:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger m.v. inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang.
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer.
 • At sikre, at kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med Berg Revision.
 • At medvirke aktivt til at Berg Revision kan overholde al relevant lovgivning.

Det er kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for Berg Revisions ydelse.

Berg Revisions rolle er:

 • At levere de aftalte ydelser i overensstemmelse med aftale brev samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil.
 • At efterleve relevant lovgivning samt standarder, vejledninger og etiske regelsæt.

Ved accept af opgaven kan Berg Revision vælge en samarbejdspartner til assistere med løsningen af en given opgave inden for aftalens område.

Honorar

Berg Revisions honorar fastsættes efter medgået tid til de til enhver tid fastsatte timesatser, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Medfører kundens forhold merarbejde for Berg Revision i forhold til, hvad man kunne forvente ved aftalens indgåelse, er Berg Revision berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar.

Berg Revision forbeholder sig ret til i særlige situationer af kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Timesatser reguleres som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

Betalingsbetingelser er angivet på faktura, og ved manglende betaling kan der beregnes morarenter med 1,5% med tillæg af et gebyr på 50 kr.

Afholdte omkostninger, herunder rejseomkostninger, debiteres kunden.
Berg Revision er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden.

Forsikring og ansvar

Berg Revision er ansvarlig for den leverede ydelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Med mindre andet aftales kan Berg Revisions ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog max. 100.000 kr. uanset ydelsens omfang og honoraret størrelse.

Berg Revision er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, indtjening, driftstab eller lignende indirekte tab.

Berg Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Berg Revision.

Berg Revision kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

Berg Revision hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Berg Revision har henvist kunden til, ligesom Berg Revision ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Berg Revision efter aftale med kunden har overladt dele af en opgaves løsning til.

Berg Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter herunder tredjemand, som benytter den af Berg Revision leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre Berg Revision forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Berg Revision med rimelighed måtte pådrage sig i den forbindelse med krav fra andre parter samt krav mod Berg Revision, som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Kunden kan alene rejse krav mod Berg Revision og ikke mod de enkelte medarbejdere eller indehavere.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Fortrolighed og udveksling af data

Berg Revision og kunden er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, oplysninger og alt materiale om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i Berg Revision er pålagt tavshedspligt.

 • Parterne må ikke videregive i nogen form den andens parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:
 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til en anden rådgiver/bogholder o.l. under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelsen er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelsen sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt

Det er Berg Revisions politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, uanset hvordan den forekommer. Men Berg Revision kan dog ikke gøre ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

Persondata

Berg Revision indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder persondataloven og den generelle forordning om databeskyttelse.

For at opfylde myndighedskravene i forhold til hvidvaskningsloven er Berg Revision pålagt at sikre en behørig dokumentation for identiteten af vores kunder f.eks. i form af CPR-validering, kopi af kørekort/pas, sygesikringsbevis. Denne dokumentation vil blive gemt elektronisk i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.

Kundedata, regnskaber, kontrakter og andet materiale i øvrigt vil som udgangspunkt blive arkiveret elektronisk eller i mappe og opbevares i den periode, som er fastsat i den i lovgivningen.

Berg Revision er ikke ansvarlig for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

Interessekonflikt

Berg Revision undersøger forud for opstarten af en opgave, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Berg Revision er afskåret fra at repræsentere kunden. Relevante forhold drøftes i givet fald med kunden, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Opgaven forhindrer ikke, at Berg Revision, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for sammen branche som kundens.

Aftalens ophør

Kunden såvel som Berg Revision kan til enhver tid bringe opgaven til ophør. Berg Revisions opsigelse vil i givet fald ske med respekt af ”retningslinjer for revisors etiske adfærd” som bestemmer, at en revisor må ikke udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden revisions- og rådgivningsmæssig bistand.

Såfremt en opgave bringes til ophør før dens ordinære afslutning, vil Berg Revision være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for det udførte arbejde i tiden frem til, at opgaven bringes til ophør.

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Ændringer i forretningsbetingelserne kommunikeres alene på hjemmesiden, og kunden er indforstået med selv at holde sig ajour med dette.

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvister mellem parterne om parterne om forståelsen af den indgåede aftale og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under dansk ret ved de danske domstole og med Berg Revisions hjemsted som værneting.